Aktualności

Konkursy przedmiotowe 2013/2014

  • Drukuj

Pomorski Kurator  Oświaty organizuje na terenie województwa pomorskiego konkursy przedmiotowe, które obejmują i poszerzają treści podstawy programowej jednego przedmiotu.

Celem konkursów jest:
a.    rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
b.    rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
c.    tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół,
d.    promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

Informacje o konkursach - w szczególności: Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz szczegółowe regulaminy poszczególnych konkursów - będą publikowane na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Gdańsku i podmiotów przeprowadzających konkursy.


Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu, podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń i przez rodzica (prawnego opiekuna). Podpis rodzica automatycznie jest zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie i na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych w internecie.

Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu można pobrać --> tutaj