Jak wypełnić wniosek "Rodzina 500+"

Nabór wniosków rusza od 1 kwietnia. Osoby, które złożą je w ciągu pierwszych trzech miesięcy, otrzymają świadczenie od m-ca kwietnia (ma to pozwolić uniknąć kolejek i zapewnić płynność wypłat). Do programu będzie jednak można dołączyć w każdej chwili. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 roku życia. W przypadku świadczenia na pierwsze dziecko obowiązywać będzie jednak kryterium dochodowe 800 zł netto na osobę w rodzinie (w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 1200 zł netto)
Świadczenie pobierać będą rodzice (jeśli dziećmi opiekują się oboje rodzice świadczenie otrzyma tylko jedno z nich), opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli rodzice są po rozwodzie lub mieszkają oddzielnie pieniądze otrzyma to, które z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje. Ta sama zasada dotyczy też tzw. rodzin patchworkowych. Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko, do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.
Po złożeniu wniosku rodzice otrzymają prawo do pobierania świadczeń przez rok (od 1 października do 30 września). Dotyczy to jednak tylko wniosków kolejnych. Pierwsze przyznane świadczenie będzie ważne dłużej, bo aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w przyszłym roku, kiedy program wejdzie w życie.
Jak wypełnić wniosek?
We wniosku wpisać należy dane osobowe rodzica (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer telefonu) oraz dziecka/dzieci (m.in. imiona i nazwiska, numery PESEL lub jeśli nie został nadany numer dokumentu tożsamości, datę i miejsce narodzin, obywatelstwo i stan cywilny. To ostatnie jest bardzo istotne ponieważ nie można pobierać świadczenia na dziecko niepełnoletnie, które jednak wyszło za mąż).
Wymienić będzie trzeba pozostałych członków rodziny: małżonka/partnera, pełnoletnie rodzeństwo do osiągnięcia 25. roku życia (w przypadku niepełnosprawnych dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności także powyżej tej granicy wiekowej). Osoby starające się o otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko muszą podać także urząd skarbowy każdego z członków rodziny.
Żeby właściwie wypełnić wniosek podać należy także, gdzie osoba ubiegająca się o świadczenie opłaca składki zdrowotne (ZUS, KRUS czy inny z systemów.
Ostatnia część wniosku dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o pieniądze na pierwsze dziecko i dotyczy wymogów finansowych. Pytania dotyczą m.in. tego, czy dochody rodziny wzrosły lub spadły (np. utrata pracy sprawiła, że kryterium dochodowe za ostatnie miesiące uprawnia do pobierania świadczenia na pierwsze dziecko).
Osoby starające się o przyznanie świadczenia muszą też oświadczyć, że wiedzą komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie (poinformować, czy dziecko nie mieszka poza granicami Polski) oraz potwierdzić, że w przypadku zmiany stanu finansowego czy niepoinformowania urzędu o miejscu zamieszkania pobrane świadczenie będą musiały być zwrócone z odsetkami, a za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.
Pamiętaj, aby druk wniosku wypełnić dokładnie i czytelnie. Uzupełnij wszystkie konieczne rubryki i oświadczenia. Sprawdź, czy podpisałeś się we wszystkich koniecznych miejscach.

 Wzór wniosku oraz przykład wypełnionego wniosku na kolejne dziecko bez ustalania kryterium dochodowego do pobrania ze strony www.sztum.pl lub www.mgopssztum.pl.

 

UWAGA NA OSZUSTÓW


W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać odpłatnie wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że strony te nie są związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służą jedynie próbom wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku.
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest darmowy, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat. Jego wzór jest określony w rozporządzeniu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przy okazji przypominamy, iż wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Można go będzie złożyć w wersji papierowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie. Będzie ono wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.